Referat fra generalforsamlingen i Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen torsdag den 28. oktober 2021

Inden generalforsamlingen mindedes man Seniorklubbens mangeårige medlem Bodil Jensen, som desværre gik bort i forsommeren, med et minuts stilhed.

  1. Valg af dirigent:

Formand Gert Jørgensen bød velkommen til de 48 fremmødte, og foreslog på bestyrelsens vegne Mogens Frederiksen som dirigent. Han blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

  1. Formandens beretning:

Gert Jørgensen aflagde derefter sin beretning. På grund af COVID-19 har det igen været et lidt specielt år. Vintergolfen blev helt aflyst i Seniorklubbens regi, men nogle af medlemmerne fandt heldigvis selv ud af at spille alligevel. Julematchen måtte desværre også aflyses. Programmet for 39. sæson blev udsendt i marts måned, men igen på grund af COVID-19 gik der nogle uger, før man igen kunne samles nogenlunde som før. Men programmet blev fulgt alligevel med som sædvanligt et varieret program af singlematcher, holdmatcher, venskabsmatcher og to udflugter, som i år gik til Sorø Golfklub og Vallø Golfklub med henholdsvis 15 og 19 deltagere. Alle tre venskabsmatcher blev afviklet ude eller hjemme med flot tilslutning fra vor side.

Idet der var penge tilovers på kontoen på grund af aflyst generalforsamling i 2020 og aflyst åbningsmatch i 2021, havde bestyrelsen besluttet af være vært ved den årlige flæskematch, hvilket var en succes med 49 tilmeldte til spisning.

Seniorklubben har igen i år oplevet en nedgang i medlemsantal med 13 færre medlemmer end forrige sæson. I indeværende sæson er der registreret 71 betalende medlemmer. Mødeprocenten har været højere i år, men selvfølgelig målt på færre medlemmer.

Medlemmerne er generelt gode til at tilmelde sig rettidigt til matcher med tilmelding. Matchlederne gør et stort arbejde ud af at sammensætte holdene så hensigtsmæssigt som muligt, så det værdsættes når man overholder fristerne.

Fra Golfklubben Storstrømmen har der været lidt utilfredshed med Seniorklubbens spærringer om torsdagen, men efter et møde med formanden for Golfklubben Storstrømmen enedes man om en spærring, som alle kunne acceptere. Der skal selvfølgelig ikke spærres mere end højst nødvendigt, men på den anden side skal der også spærres nok til at Seniorklubben kan spille uhindret og sende hold ud på de nødvendige antal huller.

Vognporten har serviceret i forbindelse med arrangementer med spisning, men desværre med et noget mindre varieret udbud end tidligere år.

Til slut takkede formanden de øvrige i bestyrelsen for godt samarbejde.

Formandens beretning blev godkendt.

  1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:

Kasserer John Rifbjerg Erichsen fremlagde regnskabet. Der har i regnskabsåret været et underskud på kr. 2.586,70, så der bliver stadig tæret på beholdningen. Formuen er på kr. 14.386,54, hvilket betyder, at når udgifterne til generalforsamlingen og mandelgaver til julematchen bliver fratrukket, er der ca. kr. 10.000,00 at starte den nye sæson med.

Regnskabet blev godkendt.

  1. Behandling af indkomne forslag:

Der var indkommet følgende forslag:

Fra bestyrelsen:

Opretholdelse af Seniorklubbens hjemmeside udgør efterhånden en ikke ubetydelig del af kontingentet på kr. 250,00.

De nødvendige halvårlige opdateringer udgør omkring kr. 2.200 og webhotel og domæne udgør ca. kr. 300.

Dette betyder en årlig udgift pr. medlem (baseret på nuværende 68 medlemmer) på ca. kr. 36,00.

På baggrund af dette ønsker bestyrelsen, at det er medlemmerne, som skal tage stilling til, om de fortsat ønsker at have adgang til en hjemmeside, så afstemningen foretages helt enkelt ved at man stemmer JA eller NEJ.

Hvis afstemningen resulterer i et NEJ, vil det være op til bestyrelsen at beslutte hvordan f.eks. resultater skal formidles fremadrettet. Fotos vil selvfølgelig ikke længere være muligt.

Det skal præciseres, at bestyrelsen ikke har en samlet holdning til JA eller NEJ til hjemmesiden.

Der var nogle medlemmer, som gav udtryk for, at en hjemmeside er Seniorklubbens ansigt udadtil, og absolut en vigtig del af Seniorklubbens virke. Gert Jørgensen opfordrede medlemmerne til at vænne sig til at bruge hjemmesiden, da der er mange nyttige oplysninger at finde, og opfordrede endvidere medlemmerne til at henvende sig, såfremt man har ideer til at gøre hjemmesiden endnu mere informativ.

En efterfølgende afstemning ved håndsoprækning blev et JA til fortsat opretholdelse af Seniorklubbens hjemmeside.

Fra 23-624 Lisette Møller Kristensen:

Der gives mulighed for at spille 13 huller i sommerhalvåret, i lighed med, hvad vi gør i vinterhalvåret.

På bestyrelsens vegne redegjorde Gert Jørgensen for udfordringerne i dette forslag som følger:

Regler for HCP-regulering er helt klare for Golfklubben Storstrømmen: Man kan kun reguleres på 9 eller 18 huller, enten hullerne 1-9 eller 10-18, eller selvfølgelig alle 18 huller. Ved 9 hullers regulering, skal man altid starte med de huller, man vil reguleres på, så man må f.eks. ikke først spille hul 10+11 og 17+18, inden man spiller de tællende huller 1-9. Dette er afklaret med Lisbeth Tingsted Andersen, formand for Golfklubben Storstrømmens Handicapudvalg.

Så for at matchlederne vil kunne håndtere at tilbyde denne mulighed for medlemmerne, vil 13-hullers spillere som udgangspunkt blive betragtet som 9-hullers spillere, og enten gå sammen i en bold eller blive blandet ind mellem 18-hullers spillerne, afhængig af hvor mange der møder på dagen.

Hvilke huller man vælger at spille efter de 9 tællende huller, sker i eget regi, og man er selv ansvarlig for ikke at gå i vejen for 18-hullers spillerne. Man vil ikke selv kunne vælge om man bliver sendt ud på hullerne 1-9 eller 10-18.

Man kan selvfølgelig kun deltage i hold og parmatcher som 18 hullers spiller.

Så ud fra dette var det ikke muligt at foretage en decideret afstemning om forslaget, men et kompromis blev, at man i forbindelse med de tællende matcher får mulighed for at krydse sig af som 13-huls-spiller, og derefter vil matchlederne forsøge at sammensætte holdene med så megen hensyntagen til 13-huls-spillerne som muligt.

  1. Fastsættelse af næste års kontingent:

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag om en forhøjelse af det årlige kontingentet til kr. 300,00. Dette set i lyset af et eventuelt JA til bibeholdelse af hjemmesiden, forventning om endnu færre medlemmer i kommende sæson samt det stigende prisniveau i Vognporten.

Forslaget blev stemt igennem ved håndsoprækning, så næste års kontingent vil være kr. 300,00.

  1. Valg af bestyrelse i henhold til § 6:

Gert Jørgensen og Anne Jensen blev genvalgt for 2 år som henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem.

Niels Hartelius udtrådte af bestyrelsen på generalforsamlingen, idet han udtræder af Golfklubben Storstrømmen pr. 31/12 2021. Bestyrelsen foreslog Ilse Jørgensen som nyt bestyrelsesmedlem for et år, og Ilse Jørgensen blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Ingen andre kandidater meldte sig til de 3 bestyrelsesposter.

  1. Valg af suppleanter i henhold til § 6:

Britta Falsted blev genvalgt for 1 år som 1. suppleant. Idet Ilse Jørgensen blev valgt som bestyrelsesmedlem, foreslog bestyrelsen Kirsten Murel som 2. suppleant, og Kirsten Murel blev valgt som 2. suppleant.

Ingen andre kandidater meldte sig som suppleanter.

  1. Valg af revisor samt revisorsuppleant i henhold til § 6:

Claus Hansen og Ole Falsted blev genvalgt for 1 år som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Ingen andre kandidater meldte sig.

  1. Eventuelt:

Vintergolf: Gert Jørgensen henviste til udsendte retningslinjer for vintergolf som starter 4. november med mødetid senest kl. 9:45.

Årets golfere: Gavekort på kr. 200,00 til proshoppen samt diplom blev overrakt til årets golfere, Anette Hartelius og Flemming Larsen, i år med lidt ændrede regler, idet de 8 bedste matcher ud af de mulige 11 talte.  Det skal nævnes, at Proshoppen har bidraget med 10% på gavekortene. Tak for det.

Vingaver: Vingaver blev overrakt til Niels Hartelius med tak for hans store indsats som matchleder og til Aida og Ulla som tak for deres altid velvillige hjælp og samarbejde.

Mogens Frederiksen takkede for god ro og orden.
Gert Jørgensen takkede Mogens Frederiksen og lukkede generalforsamlingen.

Ilse Jørgensen
Referent
5. november 2021