Referat fra generalforsamlingen i
Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen
torsdag den 25. oktober 2018

Der blev afholdt 1 minuts stilhed for at mindes afdøde Hans Chr. Mortensen og Kaj K. Olsen.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Dan Knudsen som dirigent. Han blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formand Gert Jørgensen bød velkommen og oplyste at seniorklubben nu har 92 medlemmer.
Han opsummerede sæsonens forskellige matcher inklusiv 3 venskabsmatcher og en udflugt, og at de stort set alle var forløbet godt.
Mødeprocenten har i gennemsnit været på 49,9%, og der har været 12 tællende match til årets golfer.
Forsøget på at få indvalgt et seniormedlem i moderklubben lykkedes ikke. For at det skal lykkes skal vi møde meget talstærkt op, da modkandidaterne fik henholdsvis 48-63-66 stemmer. Seniorklubbens kandidat fik 36 stemmer.
De 4 baner i banen har vist sig at være en god mulighed, som flere og flere benytter sig af.
Hvad angår Vognporten, vides det for nuværende ikke, hvordan den fremover kommer til at fungere.
Til slut takkede formanden de øvrige i bestyrelsen for godt samarbejde: Lisette – Mogens – Evy – Bent.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Konstitueret kasserer Lisette Møller Kristensen gennemgik det reviderede regnskab, der viste et overskud på 3.043,83 kr. Saldoen pr. 19. oktober 2018 er på 19.373,71 kr.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
Bunkerpenge: Der var indsamlet bunkerpenge på 2.375 kr., som var sendt til børneafdelingen/ hospitalsklovnen på Nykøbing F. Sygehus. Afdelingslederen har udtrykt stor taknemmelighed for pengene, der virkelig gør en stor forskel.

Foreningskonto: Revisor Claus Hansen bad om ordet og foreslog, at der i forbindelse med kassererskiftet oprettes en foreningskonto, der tilhører seniorklubben, da det kunne være problematisk med en almindelig privatkonto f.eks. i forbindelse med dødsfald. Et flertal af forsamlingen gik ind herfor, og bestyrelsen har lovet at diskutere dette emne på førstkommende bestyrelsesmøde. Da emnet foreningskonto ikke har været indleveret til bestyrelsen som forslag til afstemning, binder det i princippet ikke bestyrelsen.

4. Behandling af indkomne forslag.
a. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen var medsendt generalforsamlingsindkaldelsen.
Forslag 1: Forslag til ny tekst i § 4 blev med stemmeflertal vedtaget således:
§ 4. Der spilles på torsdage året rundt. I perioden med start i april til slut oktober spilles i henhold til det for denne periode fastlagte turneringsprogram inklusiv en julematch i december.
I perioden med start november til slut marts spilles vintergolf udenfor program, men efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.
Gæstespillere er velkomne i Seniorklubben. Der betales green-fee efter Golfklubben Storstrømmens gældende regler. Gæstespillere spiller udenfor præmierækken.

Forslag 2: Forslag til ny tekst i § 7’s tredje linje blev med stemmeflertal vedtaget således:
§ 7. Der indkaldes ved e-mail plus opslag i klubben med 14 dages varsel.

Forslag 3: Forslag til ny tekst i § 7’s sidste linje i næstsidste afsnit blev med stemmeflertal vedtaget således:
§ 7. Der optages referat af generalforsamlingen, som efterfølgende sendes til alle bestyrelsesmedlemmer for eventuelle kommentarer inden det lægges på Seniorklubbens hjemmeside.

Forslag 4: Bortfalder, da der blev stemt om forslag 5, og teksten i forslag 4 er indeholdt i forslag 5.

Forslag 5: Forslag til ny tekst i § 5 blev med stemmeflertal vedtaget således:
§ 5. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for det kommende år.
Kontingent betales senest 1. april og dækker perioden 1. april til 31. marts. 
Medlemmer der optages i juli måned eller senere, betaler halvt kontingent for den resterende periode frem til 31. marts.
Indbetalt kontingent refunderes ikke. 
Dog kan et kommende medlem deltage gratis i en enkelt vintergolfperiode fra start november til slut marts. 

5. Fastsættelse af næste års kontingent.
Kontingentet fastsattes uændret til 250 kr.

6. Valg til bestyrelse i henhold til § 6.
a. Valg af kasserer: Bestyrelsen foreslog John Rifbjerg Erichsen som kasserer. Han blev valgt for 2 år.
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 for en 2 årig og 1 for en 1 årig periode.
     Bestyrelsen foreslog Bent Murel og Niels Hartelius, hver for en 2 årig periode. De blev valgt for 2 år.
     Bestyrelsen foreslog Anne Jensen for en 1 årig periode. Hun blev valgt for 1 år.

7. Valg af suppleanter i henhold til § 6.
     Bestyrelsen foreslog som 1. suppleant Britta Falsted og som 2. suppleant Ilse Jørgensen. Begge
     blev valgt for 1 år.

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant i henhold til § 6.
     Revisor Claus Hansen og revisorsuppleant Dan Knudsen var villige til genvalg, og blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Årets golfer: Årets golfer blev Preben Rasmussen med et gennemsnit på 34,7. Han fik overrakt vandrepokalen.
Tilmeldingsfrister: Formanden opfordrede til at man overholder tilmeldingsfristerne til de matcher,
hvor der er tilmelding. Det er ikke rimeligt at matchlederen skal lave om på startlisten op til flere gange. Lisette kommenterede, at der dog altid har været mulighed for at spørge, om det er muligt at komme
på venteliste, såfremt der skulle være afbud.
Starthuller: Formanden påpegede ligeledes nødvendigheden af i forbindelse med torsdagsmatcherne
at starte på så mange huller som muligt for at reducere ventetid, og opfordrede medlemmerne til at acceptere nogle gange at blive sendt ud på det, der for nogen bliver betragtet som de lidt fjernere huller. Der ud over lovede han at arbejde for, så vidt som det er muligt, at blande buggy-kørere med gående, hvilket dog kan være vanskeligt ved stort fremmøde.
Vintergolfen: Starter torsdag den 1. november kl. 10:00 og der spilles 13 huller, 1-9, 10, 11, 17 og 18.
Regelsæt vil ligge fremme samt vejledende HCP oversigt, og vejledende oversigt over antal slag fra de forskellige tee-steder.
Vingaver: Formanden takkede Ulla i sekretariatet for godt samarbejde. Hun modtog herfor 2 flasker vin.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Mogens, Lisette og Evy for godt samarbejde.
De fik hver 3 flasker vin.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Antal deltagere til generalforsamlingen: Der var 64 medlemmer til stede.

Seniortur 2019: Efter generalforsamlingen takkede formanden Lisette og Richard for de mange ture de havde arrangeret, og som alle var tilrettelagt ned til mindste detalje, og fortalte lidt om den afholdte tur i 2018 til Ærø, som var en rigtig god tur med herligt solskin, golf og kulturelle indslag.

Herefter orienterede Lisette om seniorturen i 2019, der er fra mandag den 20. til torsdag den 23. maj og går til Lillebælt.

Referent: Lisette Møller Kristensen