Referat fra generalforsamlingen i Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen torsdag den 31. oktober 2019

 

1. Valg af dirigent:

Formand Gert Jørgensen bød velkommen til de 55 fremmødte, og foreslog Dan Knudsen som dirigent. Han blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

2. Formandens beretning:

Formand Gert Jørgensen aflagde derefter sin beretning. Efter vintergolfen, hvor der i snit hen over vinteren var et fremmøde på 20 personer, startede 37. sæson med som sædvanligt et varieret program af singlematcher, holdmatcher, venskabsmatcher og udflugt, igen i år til Skjoldenæsholm, hvor spillet foregik på den lidt sværere af de to baner.

Som noget helt særligt i denne sæson, kunne Golfklubben Storstrømmen fejre 50-års jubilæum, som blev markeret med en jubilæumsuge i september, hvor bl.a. Seniorklubben med stor succes stod for et arrangement torsdag den 12. september. 76 deltagere havde tilmeldt sig, og der var flotte præmier til de heldige vindere. Golfklubben Storstrømmen havde i den forbindelse også inviteret til reception, og Seniorklubben indbetalte kr. 500,00 til en jubilæumskonto, øremærket til beplantning på banen.

Seniorklubben har i år haft færre medlemmer end tidligere år, 82 i forhold til sidste år 92. Mødeprocenten har været lavere i denne sæson i forhold til sidste år. Det er i år gået fint med at overholde tilmeldingsfrister til de matcher, hvor dette var nødvendigt. Ren lodtrækning til holdene er efter formandens overbevisning også blevet taget godt imod.

En stor tak blev udtrykt til Christine i Vognporten for hendes altid positive og fleksible tilgang til tingene.

Til slut takkede formanden de øvrige i bestyrelsen for godt samarbejde.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:

Kasserer John Rifbjerg Erichsen gennemgik regnskabet. Der har i år været en ekstraordinær indtægt på kr. 2.047,00, som skyldes efterfølgende refusion på maden til jubilæumsmatchen. Til gengæld har der også været en ekstraordinær udgift til Seniorklubbens hjemmeside på kr. 2.460,48, da det har været nødvendigt med ekstern bistand i forbindelse med opdatering.

Årets resultat viste et underskud på kr. 1.655,13 og en formue pr. 19. oktober 2019 på kr. 17.718,58. Mad til denne generalforsamling samt udgifter til julematchen skal dækkes af denne formue (ca. kr. 6.000).

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag:

Der var indkommet et forslag fra medlem 23-341 Susanne Nielsen:

Jeg har et ønske om, der kan blive en afstemning om opdeling af medlemmer til 3 rækker som tidligere A-B-C. Jeg synes det er urimeligt, at handicap 30 og handicap 0 kan være i samme række.

Bestyrelsen havde ingen præferencer med hensyn til opdeling i 2 eller 3 rækker, men fremførte som begrundelse for skift til 2 rækker, at jo færre rækker, jo flere præmier vil der blive udløst, og at Handicapsystemet i sig selv medvirker til, at alle kan spille lige mod alle.

Forslaget blev sendt til afstemning ved håndsoprækning, og dirigenten konstaterede, at der var flertal for forslaget, som dermed blev vedtaget.

5. Fastsættelse af næste års kontingent:

Kontingentet fastsattes til uændret kr. 250,00.

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6:

Gert Jørgensen og Anne Jensen blev genvalgt for 2 år som henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem.

7. Valg af suppleanter i henhold til § 6:

Britta Falsted og Ilse Jørgensen blev genvalgt for 1 år som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant i henhold til § 6:

Claus Hansen og Dan Knudsen blev genvalgt for 1 år som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt:

HCP-regulering: Der var et ønske fra forsamlingen om at så mange matcher som muligt skal HCP-reguleres, og dette var et forhold, som bestyrelsen allerede var opmærksom på.

Slagspil: Nogle medlemmer ønsker flere slagspil-matcher, f.eks. en gang om måneden, hvor man går ud i HCP-orden, for at få mere ligeværdige spillere. Det at man deles op i HCP-orden kunne dog ikke alle tilslutte sig, da nogen så føler, at man derved opdeles i ’elitehold’ og mere ’jævne’ spillere.

Venskabsmatcher: Der var forslag om, at der ved venskabsmatcher skal være præmier til både damer og herrer. Dette skal evt. diskuteres med de pågældende venskabsklubber.

Golfbox: Der var ønske om, at matcher med tilmelding altid skal oprettes i Golfbox. Bestyrelsen var helt enig.

Hjemmeside: Formanden henviste til den førnævnte ekstraordinære udgift til opdatering af Seniorklubbens hjemmeside, og spurgte i den forbindelse forsamlingen, om man fortsat ønsker en hjemmeside, og dermed også kan sige god for, at der løbende kan risikere at være flere omkostninger forbundet hermed. Forsamlingen ønskede at bevare hjemmesiden.

Præmier: Formanden spurgte forsamlingen, om man i forbindelse med de tællende matcher til årets golfere, kunne være interesseret i at opsamle point til gavekort til proshoppen i stedet for vinpræmier. Det var flertallet ikke interesserede i.

Bunkerpenge: Der er indsamlet kr. 2.129,50, som er doneret til hospitalsklovnen på Nykøbing F. Sygehus. Der er modtaget tak som følger fra børneafdelingen:

Vi er meget taknemmelige over beløbet og glade for, at I sommetider havner i en sandbunker. En hilsen til alle med tusind tak.

Vintergolf: Vintergolfen starter torsdag den 7. november kl. 10:00. Der er udsendt retningslinier til alle medlemmer.

Årets golfere: Årets golfere blev Anette Hartelius med 400 totalpoint og Gert Jørgensen med 482 totalpoint. De fik hver overrakt et gavekort til proshoppen på kr. 200,00 samt et æresbevis.

Vingaver: Formanden takkede Christine og Ulla for godt samarbejde og hjælp igennem året. Hver fik 2 flasker vin.

Dirigenten takkede og lukkede generalforsamlingen.

 

Den årlige seniortur (udenfor generalforsamlingens regi):

Der er endnu ikke en lille gruppe af medlemmer, som har påtaget sig at føre den årlige seniortur videre, efter at Lisette og Richard helt forståeligt har takket af, efter igennem mange år at have stået for nogle fantastisk godt tilrettelagte og spændende ture. Anne-Grethe Jakobsen har som den eneste tilkendegivet, at hun gerne vil være med til at arrangere en sådan tur i 2020, men hun vil ikke gøre det alene, så derfor blev der efterlyst et par medlemmer, som kunne tænke sig at være med til at danne en lille gruppe til dette formål. Man er meget velkommen til enten at henvende sig direkte til Anne-Grethe, eller evt. til Seniorklubbens bestyrelse.

 

Ilse Jørgensen
Referent