Referat fra generalforsamlingen i Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen torsdag den 26. oktober 2023

 

  1. Valg af dirigent:

Formand Gert Jørgensen bød velkommen til de 34 fremmødte, og foreslog på bestyrelsens vegne Mogens Frederiksen som dirigent. Han blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

 

  1. Formandens beretning:

Gert Jørgensen aflagde derefter sin beretning. Seniorklubben har igen i år oplevet en nedgang i medlemsantal med p.t. 57 medlemmer.

Sæsonen er forløbet mere eller mindre som sædvanligt med et varieret udbud af singlematcher og holdmatcher.

Efter flere års pause var der i år arrangeret en seniortur over 3 dage. Turen havde base på Hovborg Kro i Jylland, og der blev spillet golf på 3 baner, nemlig Kaj Lykke Golfklub, Gyttegård Golfklub og på hjemvejen Sorø Golfklub. Præmierne var gavekort til Vognporten.

Årets udflugt gik til Sydsjællands Golfklub, og venskabsmatcher blev afviklet med Halsted og Falster på udebane og Maribo på hjemmebane.

Som noget nyt i indeværende sæson har det som forsøgsordning været muligt at vælge mellem 2 starttidspunkter, nemlig kl. 9:00 (9- eller 18-hulsspillere) eller kl. 10:30 (kun 9-hulsspillere). Tiden kl. 10:30 var et ønske fra nogle af 9-hullers spillerne for efterfølgende at kunne deltage i klubbens sociale samvær. Bestyrelsen vil evaluere forsøgsordningen på næste møde.

Gert Jørgensen sluttede med en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:

Kasserer John Rifbjerg Erichsen fremlagde regnskabet. Der har i regnskabsåret været et underskud på kr. 2.555,58, så der bliver år efter år tæret på beholdningen. Formuen er på kr. 9.777,64, hvilket betyder, at når udgifterne til generalforsamlingen og mandelgaver til julematchen bliver fratrukket, er der ca. kr. 6.000,00 at starte den nye sæson med.

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

 

  1. Fastsættelse af næste års kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 300,00. Dette blev godkendt af forsamlingen.

 

  1. Valg af bestyrelse i henhold til § 6:

På valg var formand Gert Jørgensen og 1 bestyrelsesmedlem (posten var midlertidigt besat af Britta Falsted, indtrådt 1. oktober i egenskab af 1. suppleant i stedet for Anne Jensen).  Der var ingen andre kandidater til formandsposten, og Gert Jørgensen blev genvalgt. Britta Falsted ønskede ikke valg til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Kirsten Murel. Der var ingen andre kandidater som meldte sig, og Kirsten Murel blev valgt.

 

  1. Valg af suppleanter i henhold til § 6:

Bestyrelsen foreslog Britta Falsted som 1. suppleant og Ingolf Larsen som 2. suppleant. Der var ingen andre kandidater, som meldte sig, og begge blev valgt.

 

  1. Valg af revisor samt revisorsuppleant i henhold til § 6:

Claus Hansen (revisor) og Ole Falsted (revisorsuppleant) var begge villige til genvalg. Ingen andre kandidater meldte sig og genvalg fandt sted.

 

  1. Eventuelt:

Holdmatch kontra singlematch: Gert Jørgensen spurgte forsamlingen, om fordelingen af holdmatcher kontra singlematcher var tilfredsstillende. Nogle syntes det var hyggeligt at spille holdmatcher, og da der vil være 2 torsdage mere i næste års sæson, vil bestyrelsen overveje, at der her spilles en form for hold/parmatch.

Slagspil: Gert Jørgensen spurgte ligeledes forsamlingen om der evt. skulle være flere slagspilmatcher på programmet. Nogle bryder sig ikke om slagspil, mens andre gerne vil have så stor variation som muligt, så en gang slagspil lod til at være et kompromis.

Vintergolf: Vi mødes første gang torsdag den 2. november senest kl. 9:45 til 13 huller. Retningslinjerne er stort uændrede fra sidste år, og er fremsendt til alle medlemmer i forbindelse med indbydelsen til generalforsamlingen.

Årets golfere: Gavekort på kr. 200,00 til proshoppen samt diplom blev overrakt til årets golfere, Ilse Jørgensen og Mogens Frederiksen. Det skal nævnes, at Proshoppen igen i år har bidraget med 10% på gavekortene. Tak for det.

Vingaver: Vingaver blev overrakt til Anja og Jan i Vognporten. Ulla må have gaven til gode, da hun har ferie.

Mogens Frederiksen takkede for god ro og orden.

Gert Jørgensen takkede Mogens Frederiksen og lukkede generalforsamlingen.

 

Ilse Jørgensen
Referent
26.
oktober 2023