Referat fra generalforsamlingen i Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen torsdag den 27. oktober 2022

 

  1. Valg af dirigent:

Formand Gert Jørgensen bød velkommen til de 41 fremmødte, og foreslog på bestyrelsens vegne Mogens Frederiksen som dirigent. Han blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

 

  1. Formandens beretning:

Gert Jørgensen aflagde derefter sin beretning. Seniorklubben har igen i år oplevet en nedgang i medlemsantal med p.t. 65 medlemmer.

Sæsonen er forløbet mere eller mindre som sædvanligt, med et varieret udbud af singlematcher og holdmatcher. En ny form for holdmatch blev afprøvet i år, nemlig regnbuematch, hvor man skiftevis spillede fra tee-sted 41, 50 og 59, og denne form blev godt modtaget af medlemmerne.

To udflugter gik til henholdsvis Marielyst og Møn, og venskabsmatcher blev afviklet med Falster og Maribo. Halsted blev desværre ikke til noget i år, da man derover fra havde lavet en fejl med spærring af banen, og andre datoer kunne ikke findes.

Forslag om en 3-kants turnering mellem Falster, Halsted og Storstrømmen har igennem nogle år være diskuteret mellem disse klubber. Begrundelsen herfor var, at man så kunne samle flere spillere til disse matcher, men Halsted har nu meldt ud, at det ønsker de ikke at være en del af, så et sådant forslag er nu definitivt lagt på hylden.

Seniorklubben havde 40-års jubilæum i år, og derfor blev halvårsafslutningen omdøbt til en jubilæumsmatch, hvor Seniorklubben var vært ved en plankebøf.

Denne sæson startede med også at tilbyde medlemmerne mulighed for at spille alstH13 huller (indbragt som forslag ved forrige generalforsamling), men kun få benyttede sig af dette tilbud, så denne mulighed blev hurtigt taget af bordet.

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:

Kasserer John Rifbjerg Erichsen fremlagde regnskabet. Der har i regnskabsåret været et underskud på kr. 2.053,32, så der bliver stadig tæret på beholdningen. Formuen er på kr. 12.333,22, hvilket betyder, at når udgifterne til generalforsamlingen og mandelgaver til julematchen bliver fratrukket, er der ca. kr. 8.000,00 at starte den nye sæson med.

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

 

  1. Fastsættelse af næste års kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 300,00. Dette blev godkendt af forsamlingen.

 

  1. Valg af bestyrelse i henhold til § 6:

På valg var kasserer John Rifbjerg Erichsen og bestyrelsesmedlemmer Bent Murel og Ilse Jørgensen. Alle tre var villige til genvalg. Ingen andre kandidater meldte sig til posterne, så genvalg fandt sted.

 

  1. Valg af suppleanter i henhold til § 6:

De to suppleanter Britta Falsted (1. suppleant) og Kirsten Murel (2. suppleant) var også villige til genvalg. Ingen andre kandidater meldte sig og genvalg fandt sted.

 

  1. Valg af revisor samt revisorsuppleant i henhold til § 6:

Claus Hansen (revisor) og Ole Falsted (revisorsuppleant) var også villige til genvalg. Ingen andre kandidater meldte sig og genvalg fandt sted.

 

  1. Eventuelt:

9/13 huller (jvf. formandens beretning om dette emne): Lisette, som havde bragt forslaget om mulighed for at spille 13 huller op ved forrige generalforsamling, fremførte, at en af grundene til at man ikke havde taget de 13 huller til sig var, at man gik glip af det sociale samvær, da man var færdig noget før dem, som spillede 18 huller. En mulighed kunne være, at de som ønsker at spille 9 eller 13 huller møder senere på formiddagen. Formanden pointerede, at Seniorklubben som udgangspunkt er en 18-hullers klub, men at man i bestyrelsen er villig til at diskutere dette emne på næste bestyrelsesmøde. Muligheden vil være helt afhængig af, om alle stadig kan nå hullerne rundt indenfor den spærrede tid, da Seniorklubben næppe vil få lov til at spærre banen yderligere. Seniorklubbens spærring har igennem årerne flere gange været oppe til diskussion med moderklubbens bestyrelse.

2 eller 3 rækker: De sidste sæsoner har vi spillet i 3 rækker, da dette blev besluttet på en generalforsamling. Når sæsonen startes, deles medlemmerne op i 3 lige store grupper baseret på HCP. HCP varierer igennem sæsonen, så disse grupper bliver nødvendigvis ikke ved med at være lige store. F.eks. slutter vi denne sæson med 25 i A-rækken og hver 20 i B- og C-rækken, og det ideale er selvfølgelig hele tiden at operere med lige store rækker. Udsvinget vil nok være mindre ved kun 2 rækker, så formanden bad om en vejledende afstemning om 2 eller 3 rækker, og der var flertal for 2 rækker. Det har bestyrelsen taget ad notam.

Vintergolf: Vi mødes første gang torsdag den 3. november senest kl. 9:45 til 13 huller. Retningslinjerne er uændrede fra sidste år.

Årets golfere: Gavekort på kr. 200,00 til proshoppen samt diplom blev overrakt til årets golfere, Susanne Nielsen og Claus Hansen. Det skal nævnes, at Proshoppen igen i år har bidraget med 10% på gavekortene. Tak for det.

Vingaver: Vingaver blev overrakt til Aida og Jan i Vognporten. Ulla må have gaven til gode, da hun ikke var til stede.

Seniortur 2023: Gert Jørgensen sluttede med at fortælle om en planlagt seniortur til Hovborg Kro i dagene 6., 7. og 8. juni 2023. Turen vil blive gennemført ved minimum 20 tilmeldinger. Pris kan først oplyses ind i det nye år. Programmet for turen fremgår i grove detaljer af vor hjemmeside.

 

Mogens Frederiksen takkede for god ro og orden.

Gert Jørgensen takkede Mogens Frederiksen og lukkede generalforsamlingen.

 

Ilse Jørgensen
Referent
27.
oktober 2022