SENIORKLUBBEN I GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN
STIFTET MAJ 1982

VEDTÆGTER: 

§ 1
Foreningens navn er ”Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen” med hjemsted i Golfklubben Storstrømmen, Guldborgsund Kommune.

§ 2
Foreningens formål er, at samle ældre seniorer om spillet på banen, at opmuntre, vedligeholde og fortsat forøge medlemmernes golffærdigheder, at samle medlemmerne til socialt samvær, alt under iagttagelse af etikette og spillets regler.

Der forsøges ligeledes arrangeret matcher med andre klubber.

§ 3
Som medlemmer, kan optages alle spillere, der er fyldt 55 år og har erhvervet et handicap på max. 54 eller det til enhver tid gældende handicap i Golfklubben Storstrømmen.

Formanden alene kan dispensere for de gældende optagelsesregler.

§ 4
Der spilles på torsdage året rundt. I perioden med start i april til slut oktober spilles i henhold til det for denne periode fastlagte turneringsprogram inklusiv en julematch i december.

I perioden med start november til slut marts spilles vintergolf udenfor program, men efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.

Gæstespillere er velkomne i Seniorklubben. Der betales green-fee efter Golfklubben Storstrømmens gældende regler. Gæstespillere spiller udenfor præmierækken.

§ 5
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for det kommende år.

Kontingent betales senest 1. april og dækker perioden 1. april til 31. marts.
Medlemmer der optages i juli måned eller senere, betaler halvt kontingent for den resterende periode frem til 31. marts.
Indbetalt kontingent refunderes ikke.
Dog kan et kommende medlem deltage gratis i en enkelt vintergolfperiode fra start november til slut marts.

§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af og blandt medlemmerne, på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode.
I ulige årstal vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.
I lige årstal vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges en 1. og en 2. suppleant for en 1-årig periode.
Hvert år vælges revisor samt revisorsuppleant for en 1-årig periode.
Ved alle valg, er den valgt, der har opnået flest stemmer.
Ved stemmelighed foretager generalforsamlingens dirigent lodtrækning.
Genvalg kan finde sted.
I tilfælde af ledige pladser i bestyrelsen indtræder suppleanterne indtil næste generalforsamling.
I tilfælde af yderligere ledige pladser kan bestyrelsen supplere sig selv til næste generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Hvis formand/kasserer afgår i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil ny formand/ny kasserer kan vælges på førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Alle afgørelser træffes med almindeligt flertal.

§ 7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år den sidste torsdag i oktober.
Der indkaldes ved e-mail plus opslag i klubben med 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt tilstilles bestyrelsen, senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelsen skal angive dagsorden samt teksten til evt. indkomne forslag.
Hvert aktivt medlem har en stemme.
Afstemningen foretages skriftligt, når generalforsamlingens dirigent eller mindst 5 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.
Fuldmagter afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens start.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt flertal.
Dagsorden skal indeholde: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af næste års kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6.
  7. Valg af en 1. og en 2. suppleant i henhold til § 6.
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant i henhold til § 6.
  9. Eventuelt.

Rækkefølgen kan være enhver anden end her anført.
Der optages referat af generalforsamlingen, som efterfølgende sendes til alle bestyrelsesmedlemmer for eventuelle kommentarer inden det lægges på Seniorklubbens hjemmeside. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 8
Foreningens regnskabsår går fra den 20. oktober til 19. oktober.

Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen sammen med et bestyrelsesmedlem.

§ 9
Skulle foreningen ophæves, har medlemmerne ingen ejendomsret over foreningens ejendele, der overgives til Golfklubben Storstrømmen.

 

Ændringer af vedtægterne af den 5. november 1998.
Vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 2018. Underskrives af bestyrelsen og dirigent.          

Gert Jørgensen                          Lisette Møller Kristensen                        Dan Knudsen
Formand                                      Konstitueret kasserer                               Dirigent 

Mogens Frederiksen                 Bent Murel                                                    Evy Tvelling
Bestyrelse                                    Bestyrelse                                                      Bestyrelse